Зуухны хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсэхээ шалгана уу.

zuuhand

Реклам үзэх


shtork

000467400
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сард
Нийт
120
413
533
15675
467400

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ УРИЛГА

УЛААНБААТАР-ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ
ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ УРИЛГА
(ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ)
Улс: МОНГОЛ УЛС
Төслийн нэр: УЛААНБААТАР - ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ
Зээлийн дугаар: IDA 5039-MN
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ УСАН ХАЛААЛТЫН ЖИЖИГ ЗУУХНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
Гэрээний дугаар: CWHB-01

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Монгол улсын Засгийн газар нь “Улаанбаатар-Цэвэр агаар төсөл” (УБЦАТ)-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгээр дараахи зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь бүрэн шаталттай ахуйн хэрэгцээний усан халаалтын жижиг (АХУХЖ) зуухыг зах зээлд нэврүүлэх, уг зуухны тогтвортой зах зээлийг бий болгоход Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-т туслахад оршино.

Дэлгэрэнгүй: ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ УРИЛГА

Зөвлөхийн үйлчилгээний тендерт оролцохыг урьж байна

УЛААНБААТАР - ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ
ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ
(ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ)
Улс: МОНГОЛ УЛС
Төслийн нэр: УЛААНБААТАР - ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ
Зээлийн дугаар: IDA 5039-MN
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
Гэрээний дугаар: CSVC-01
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Монгол улсын Засгийн газар нь Улаанбаатар – Цэвэр агаар төсөл (УБЦАТ)-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкаас хөнгөлөлттэй зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгээр энэхүү зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь шаардлага хангасан зууханд болон зуух ханган нийлүүлэгчид УБЦАТ-өөс тавьсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг чанд мөрдөн ажиллаж буй эсэхийг хянан баталгаажуулах, чанарын баталгаажуулалтын системийг боловсруулж хэрэгжүүлэх явдал юм.

Тус зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дараахи 3 ажлын даалгаврыг гүйцэтгэнэ:
• Даалгавар 1: Хас банкны одоогийн болон төлөвлөж буй хяналт үнэлгээний ажлын онцлогийг харгалзан чанарын баталгаажуулалтын систем нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах;
• Даалгавар 2: Чанарын баталгаажуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх. (Энэ ажлын хүрээнд бүрэн шаталттай, эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух худалдан авсан 45000 айл өрхүүдээр биечлэн орж зуухны ашиглалт, чанарыг шалгаж баталгаажуулах ажлыг хийнэ.)
• Даалгавар 3: Зуухны чанартай холбоотой иргэдээс гарсан санал гомдлыг шийдвэрлэх тогтолцоог бий болгох.
Зөвлөх үйлчилгээ нь 1 жил үргэлжилнэ. Багийн гишүүдийн ажиллах хугацаа нь 226 хүн сар байна. Тус зөвлөх үйлчилгээний ажлын удирдамжийг http://www.usip.mn/tenders/427-qaa_tor сайтаас авч болно.
НЗДТГ-ын нэрийн өмнөөс Төслийг удирдах нэгж нь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий компаниуд, ТББ-ыг тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. Сонирхсон байгууллагууд уг үйлчилгээг үзүүлэх чадвартай гэдгээ илэрхийлэх мэдээлэл (байгууллагын танилцуулга, ижил төстэй ажил хийж байсан туршлага, ажлыг гүйцэтгэх боловсон хүчний нөөхц г.м.)-ээ ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй: Зөвлөхийн үйлчилгээний тендерт оролцохыг урьж байна

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ

МОНГОЛ УЛС

УЛААНБААТАР ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАГ

Зөвлөх үйлчилгээнд зориулсан ажлын удирдамж

Зорилго
Энэхүү ажлын зорилго нь шаардлага хангасан зуух ба үйлдвэрлэгч-нийлүүлэгч УБЦАТ-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг чанд мөрдөн ажиллаж буй эсэхийг хянан баталгаажуулах Чанарын баталгаажуулалтын системийг боловсруулж хэрэгжүүлэх явдал юм.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж татаж авна уу.

ДҮҮРГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХОД ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗАРЛАЖ БАЙНА

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ШАТ
ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ
(ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ)

Улс: МОНГОЛ УЛС
Төслийн нэр: ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ШАТ
Буцалтгүй тусламжийн дугаар: TF099673
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: ДҮҮРГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХОД ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
Гэрээний дугаар: T5-DP

Монгол улсын Засгийн газар нь Иргэдийн оролцоог дэмжих төслийн хоёр дахь шатыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкаар дамжуулан Японы Нийгмийн хөгжлийн сангаас буцалтгүй тусламж авсан бөгөөд буцалтгүй тусламжийн тодорхой хэсгээр Улаанбаатар хотын дүүргийн төлөвлөлтийн асуудлыг боловсронгуй болгож, дүүргийн ажилтнуудыг чадавхижуулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Тус зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажил багтана.

Дүүргийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дараах үндсэн үйл ажиллагааг явуулна:
• Дүүргийн ажилтнуудын төлөвлөлт хийх ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулж, чадавхижуулах ажлын бэлтгэлийг ханган хэрэгжүүлнэ;
• Хотын дэд бүтэц, нийтийн үйлчилгээний янз бүрийн салбаруудын дүн шинжилгээ хийнэ;
• Тухайн дүүргийн эрхэм зорилгыг тодорхойлж дүүргийн хэмжээнд хүрэх зорилго, дунд шатны зорилтуудыг томъёолж, тавьсан зорилтдоо хүрэх үйл явцыг үнэлэх хэмжүүрийг тодорхойлно;
• Дүүргийн өмнө дэвшүүлсэн эрхэм зорилго, хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй нийцсэн дүүргийн төлөвлөлтийн цогц баримт бичгүүдийг хотын төвшинд зөвшөөрөгдөхүйц бөгөөд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын баримт бичиг, хөтөлбөр болон дүүргийн хөгжлийн бусад арга хэмжээг цаашид бэлтгэхэд нийцэхүйц хэмжээнд боловсруулан гаргана;
• Оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлага, санхүүжилтийн нөхцөл байдлыг харгалзан хэрэгжүүлж болохуйц төсөл хөтөлбөрийн саналуудыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн тодорхойлно;
• Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулна;
• Дүүргийн түвшинд тус төслүүдийг хэрэгжүүлж удирдахад шаардагдах бүтэц зохион байгуулалтын чадавхийг тодорхойлно;
• Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын баримт бичиг, хөтөлбөр, дүүргийн хөгжлийн бусад арга хэмжээ үүний дотор хотын Төслийг удирдах нэгж (ТУН)-тэй гэрээлэн хийгдэх мониторинг, үнэлгээний асуудлыг хамарсан бэлтгэл ажлыг удирдан чиглүүлнэ.

Зөвлөхийн үйлчилгээ нь 6 сар үргэлжилнэ. Голлох мэргэжилтнүүдийн ажиллах хугацаа нь 11 хүн сар болно. Тус зөвлөх үйлчилгээний ажлын удирдамжийг http://www.usip.mn/tenders/423-dp сайтаас авч болно.

НЗДТГ-ын нэрийн өмнөөс Төслийг удирдах нэгж нь зөвлөх үйлчилгээний эрх бүхий байгууллага, компаниудыг тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. Сонирхсон байгууллагууд уг үйлчилгээг үзүүлэх чадвартай гэдгээ илэрхийлэх мэдээлэл (байгууллагын танилцуулга, ижил төстэй ажил хийж байсан туршлага, ажлыг гүйцэтгэх боловсон хүчний нөөц г.м.)-ээ ирүүлнэ үү.

Хураангуй жагсаалтад оруулах шалгуур үзүүлэлтийг дор сийрүүлэв:

1. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани нь хот байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн чиглэлээр ажиллаж байсан, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэж байсан туршлага, мэдлэг, ур чадвартайгаа харуулна;
2. Компани нь даалгаврыг гүйцэтгэх техникийн болон удирдлагын чадавхитай байна;
3. Багийн голлох мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадвар (тухайн салбартаа мэргэшсэн дадлага туршлагатай, техникийн мэдлэг, ур чадвартай байна);
4. Монголын нөхцөл байдал болон хууль эрхзүйн шаардлагуудын талаар ойлголттой байна.
Оролцох хүсэлтэй зөвлөх компаниуд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам (2004 оны 5 дугаар сарын хэвлэл, 2011 оны 1 дүгээр сард шинэчлэн найруулсан) (“Зөвлөх үйлчилгээний журам”)-ын 1.9-р заалтын Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх Дэлхийн банкны бодлоготой анхааралтай танилцана уу.
Зөвлөх компани нь чадавхийн үзүүлэлтээ нэмэгдүүлэх үүднээс түншлэл эсвэл туслан гүйцэтгэгч-зөвлөхийн хэлбэрээр бусад байгууллага, компанитай хамтран орж болно. Зөвлөх компанийг Зөвлөх үйлчилгээний журмын хосолмол үнэлгээний аргын дагуу шалгаруулна.
Нэмэлт мэдээллийг 08:00-17:00 цагийн хооронд дорх хаягаар авч болно.
Тендерт оролцох хүсэлтээ 2013 оны 9 дүгээр сарын 05-ны Пүрэв гараг-т багтаан дорх хаягаар (биеэр, эсвэл шуудангаар, эсвэл элекрон шуудангаар) ирүүлнэ үү.

Холбоо барих хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Энхтайваны өргөн чөлөө - 50, Азмон төв, 6-р давхар
Улаанбаатар Цэвэр агаар төсөл,
Төслийг удирдах нэгж
Э-шуудан: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Утас/факс: 976-11-312194

TOR of CONSULTING SERVICES FOR TECHNICAL ASSISTANCE FOR CAPACITY BUILDING FOR DISTRICT PLANNING AND DISTRICT PLANNING PROCESS

Technical Assistance (TA) for Planning & Capacity Building of District
I. Background
Administratively, Ulaanbaatar, the Capital City Region is divided into 9 districts, of which 6 districts comprise the City of Ulaanbaatar. Each of the districts (called Duuregs) has an elected Citizens Representative Council (Khural) that elects a Governor to manage the administrative functions. Each district is further divided into sub-districts (called Khoroo), administrative units based on geographic area (not population) that coordinate government services and gather statistical information. Each Khoroo Governor is appointed by the Citizen Representative Khural of the district and approved by the District Governor. Each Khoroo is again divided into micro-districts (called Kheseg). A Kheseg consists of a few hundred households within a specified geographical area and is guided by a Kheseg leader, who of late, is paid a salary by the Government. The Kheseg leader is the critical link between the Government and the community; and facilitates communication between the residents and the Khoroo administration.
Subsequent to the political and economic changes since early 1990s and the Supreme Court’s decision in late 2003 on free movement of population within the country, migration of population from the other parts of the country to Ulaanbaatar has been rising. The migrating population has housed themselves in informal settlements called Ger areas comprising primarily of traditional houses built within individual fenced plots, known as Khashaas. Over 60 per cent of the population of Ulaanbaatar City resides in the Ger areas, which have limited infrastructure and urban services; and need to be upgraded to provide proper housing and good living conditions.

Read more

Зохиогчийн эрх © 2015 www.usip.mn. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.
Joomla! нь GNU GPL Олон Нийтийн Лиценз-ийн дагуу гарсан Үнэгүй програм хангамж юм.